Användningsvillkor

Nedanstående villkor gäller för besök och användning av den här webbplatsen. Du får inte använda webbplatsen om du inte godkänner de här villkoren. Webbplatsen har skapats av Bayer plc (hädanefter kallat BAYER) och administreras av BAYER. Vi förbehåller oss rätten att stänga webbplatsen eller helt eller delvis ändra den, de allmänna användningsvillkoren eller våra försäljnings- och leveransvillkor. Vi kan göra sådana ändringar när vi anser att det är nödvändigt och behöver inte informera om eventuella ändringar i förväg. Vi måste därför be dig att läsa villkoren igen nästa gång du besöker webbplatsen för att se om några ändringar gjorts.

Överlåtelse av nyttjanderätt

Alla detaljer, dokument och illustrationer som publiceras på den här webbplatsen tillhör helt och hållet BAYER. Tillåtelse att använda ovanstående medges endast under förutsättning att upplysning om upphovsrätt finns på alla kopior och att detaljerna endast används för personligt bruk, att de inte utnyttjas i kommersiellt syfte, att detaljerna inte ändras på något sätt och att alla illustrationer som tas från webbplatsen endast används tillsammans med tillhörande text.

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken på den här webbplatsen tillhör Bayerkoncernen om inget annat uppges eller om de inte på något annat sätt kan förstås som tillhörande tredje part. Varumärkena och annat material får inte användas utan tillåtelse, och otillåten användning utgör brott mot upphovsrätten, varumärkesrätten eller annan industriell äganderätt.

Ansvarsbegränsning

BAYER har efter bästa förmåga och efter noggrann kontroll sammanställt den utförliga informationen på den här webbplatsen utifrån interna och externa källor. Vi ämnar utöka och uppdatera informationen regelbundet. Informationen på den här webbplatsen är endast till för att presentera BAYER och företagets varor och tjänster. Det ges inga uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier för att informationen på webbplatsen är fullständig och korrekt. Information som var korrekt när den publicerades kanske inte längre är det i dag. Vi rekommenderar därför att information från den här webbplatsen kontrolleras innan den används i någon form.

Vad gäller de råd som ges på den här webbplatsen har du själv fortfarande ansvar för att kontrollera våra senaste råd, och då särskilt de som ges i våra säkerhetsdatablad och tekniska specifikationer samt på våra produkter, avseende produkternas lämplighet för avsedda händelseförlopp och syften. Om du behöver råd eller anvisningar om våra varor eller tjänster ber vi dig kontakta oss direkt. De som använder den här webbplatsen medger uttryckligen att de besöker och använder webbplatsen på egen risk. Varken BAYER eller de tredje parter som hjälper till med att skriva texterna på webbplatsen, eller skapa eller upprätthålla den, kan hållas ansvariga för skador som uppstår på grund besök på, eller användning av, webbplatsen eller för att webbplatsen inte kan besökas eller användas eller på grund av att du har litat på information som finns på webbplatsen.

Virus, hackning och andra brott

Du får inte avsiktligt utsätta webbplatsen för virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat som kan skada webbplatsen. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, servern som webbplatsen ligger på eller till någon server, dator eller databas som är kopplad till webbplatsen. Du får inte utsätta webbplatsen för överbelastningsattacker eller samordnade överbelastningsattacker.

Om du bryter mot den här bestämmelsen gör du dig skyldig till lagbrott. Vi anmäler alla brott av den här typen till ansvariga brottsbekämpande myndigheter och kommer att samarbeta med de myndigheterna genom att upplysa dem om din identitet. Om sådant brott begås upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart.

Vi kan inte hållas ansvariga för förluster eller skador som orsakas av samordnade överbelastningsattacker, virus eller annat tekniskt skadligt material som infekterar till dig hörande datorutrustning, programvara, data eller annat material på grund av att du har använt den här webbplatsen eller hämtat material från den eller en annan länkad webbplats.

Tredje parts webbplatser och länkar

På webbplatsen finns länkar och hänvisningar till webbplatser som tillhör tredje part. Det innebär inte att BAYER ställer sig bakom innehållet på de webbplatserna. BAYER påtar sig heller inget ansvar för de webbplatsernas tillgänglighet och innehåll och kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstår på grund av att sådant innehåll använts oavsett vilket sätt det används på. BAYER lämnar inga garantier för att innehållet på webbplatserna som det finns länkar till alltid är av bra kvalitet. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast som en service till webbplatsanvändarna. Användarna besöker de webbplatserna på egen risk. Det faktum att det finns länkar till webbplatser innebär inte att användarna inte bör använda andra webbplatser.

Uppgifter som du själv uppger

Användarna av webbplatsen är själva helt och hållet ansvariga för att de uppgifter som de uppger för BAYER är korrekta, liksom för att de inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter. Användarna ger sitt samtycke till att BAYER lagrar uppgifterna och använder dem för statistisk analys eller andra specificerade affärsändamål, såvida informationen inte inbegriper personuppgifter som går utöver övergripande uppgifter eller uppgifter om användning. BAYER får använda innehållet i sådana meddelanden, till exempel idéer, uppfinningar, modeller, metoder eller sakkunskaper, för valfritt syfte, till exempel för utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av varor eller tjänster, samt utan begräsningar reproducera sådan information och vidarebefordra den till tredje part.

Internationella användare

Den här webbplatsen kontrolleras, drivs och uppdateras av BAYER. Den är endast avsedd för användning i Sverige. BAYER garanterar inte att uppgifterna på webbplatsen är korrekta för andra platser utanför Sverige, särskilt inte att varorna och tjänsterna som finns på marknaden har samma utseende, samma storlek eller att de tillhandahålls med samma villkor. Om du besöker webbplatsen eller laddar ned något från den från något ställe utanför Sverige är det ditt ansvar att kontrollera att du agerar i enlighet med den lagstiftning som gäller på den platsen.

Varorna på webbplatsen kan ha andra förpackningar, andra storlekar eller andra tryck och märkningar i andra länder.

I USA drivs Bayerkoncernens verksamhet av Bayer Corporation. Kunder i USA ombes vända sig någon av det företagets enheter.

Försäljning av BAYERS produkter

Våra produkter säljs i enlighet med gällande version av våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

Utfästelser om framtiden

På webbplatsen kan utfästelser om framtiden förekomma som gjorts utifrån antaganden och prognoser av BAYER på koncernnivå eller av företag i koncernen. Olika kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer kan ge upphov till väsentliga skillnader mellan företagets faktiska framtida resultat, ekonomiska ställning och utveckling och de uppskattningar som görs här. Det kan bland annat röra sig om de faktorer som behandlas i Bayers offentliga rapporter som kan läsas på Bayers webbplats på www.bayer.com. Företaget påtar sig inget ansvar för att uppdatera utfästelserna om framtiden eller ändra dem i enlighet med vad som händer i framtiden.

SE1911L1039
Off