Milbemax® till hund och katt,

Milbemax avmaskning till hund och katt
Milbemax avmaskning till hund och katt
Milbemax® till hund och katt,
Avmaskar på bara en behandling*
Left Brand Button
Right Brand Button
Avmaskning till hund och katt

Milbemax tabletter behandlar rund- och bandmask hos hund och katt. Den behandlar även dvärgbandmask och kan användas förebyggande mot fransk och tropisk hjärtmask, om samtidig behandling mot bandmask är indicerad.

Maskinfektion kan vara ett stort problem, men det behöver det inte bli. Våra hundar och katter kommer i kontakt med parasiter på alla möjliga ställen, och man kanske inte ens vet om ifall de är infekterade.

Milbemax tabletter används för att behandla vanligt förekommande inälvsmask i Sverige hos hund och katt.

Title
Varför Milbemax?
USP
Thumbnail
1 ikon
Title
Engångsbehandling*
Thumbnail
Title
Behandla vid behov
Thumbnail
Title
Enkelt att administrera
Thumbnail
Title
Avmaskning för hundar och katter

* Särskild behandlingsregim för ögonmask och hjärtmask, se bipacksedeln


Milbemax vet filmdragerade tabletter för katter 4/10 mg och 16/40 mg. Milbemax vet. tabletter och tuggtabletterför hundar 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg. Innehållar milbemycinoxim och prazikvantel. Indikationer: Behandling av blandinfektioner med immatura och adulta cestoder och nematoder.Förebyggande mot dirofilarios (tropisk hjärtmask), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad. Kontraindikationer: Katt: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg. Hund:Skall inte användas till valpar som är yngre än 2 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg (tabletter)/1 kg (tuggtabletter). Dos och administreringssätt: Katt: Lägsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos. Hund: Lägsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos.(Särskild dosregim för hjärtmask och Thelazia, se www.fass.se) Särskilda varningar: För hundar av collieras eller närbesläktade raser måste den rekommenderade dosen följas strikt. Om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär. Biverkningar: I mycket sällsynta fall har följande tecken observerats (hos katter speciellt hos unga katter): Överkänslighetsreaktioner, systemiska symtom (såsom slöhet), neurologiska symtom (såsom muskelryckningar och ataxi, (hund också kramper)) och/eller gastrointestinala symtom (såsom kräkningar och diarré)(katt), (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling)(hund). Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Dräktighet och laktation: Kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande tikar. Status: Tabletter katt: 2 och 4 styck blister, receptfri, 20 och 50 styck blister, receptbelagd. Tabletter hund: 2 och 4 styck blister, receptfri, 50 styck blister, receptbelagd. Tuggtabletter hund: 2  styck blister, receptfri, 48 styck blister, receptbelagd. Se fullständig produktinformation på www.fass.se. Elanco Denmark Aps, Lautrupvang 12 1. th., DK – 2750 Ballerup. Januari 2020.

Pet Type
Cat
Pet Type
Dog
Category
Approval Code
PM-SE-21-0044
Master Brand
Milbemax
Apply Branding
On
Milbemax avmaskning till hund och katt